Tickets

Prevádzkový poriadok

Priatelia, ak chceme, aby nám tento ročník dopadol čo najlepšie, musíme sa dohodnúť na nejakých pravidlách fungovania, ktoré ak budeme navzájom dodržiavať, zlepší to náladu, priebeh akcie a predíde sa zbytočným stresom a konfliktom. Veď sa všetci chceme zabaviť a prežiť festival v plnom zdraví a pohode.

DOPRAVA:
Vstup do areálu motorovým vozidlom bude umožnený len do doby, pokiaľ sa nezaplnia parkovacie plochy. Následne bude dopravná polícia umiestňovať motorové vozidlá na pripravené odstavné plochy. Parkovacie karty, resp. vstupy pre motorové vozidlá tento rok budú vydávané len pre účinkujúcich, k VIP vstupenkám, usporiadateľskú službu a ľudí, ktorí s akciou niečo majú, resp. sa podieľajú na jej príprave. Dovoľujeme si poprosiť Vás všetkých, hlavne domácich a blízke okolie, aby ste využili iný spôsob dopravy ako motorové vozidlo.

BEZPEČNOSŤ:
K vstupu do areálu návštevníka oprávňuje identifikačný náramok na zápästí, ktorý každý účastník obdrží po predložení, resp. zaplatení vstupenky. Identifikačným náramkom sa účastník preukazuje pri každom vstupe do areálu, ako aj pri náhodných kontrolách v areáli. V prípade, ak účastník sa nebude vedieť preukázať identifikačným náramkom, nebude mu umožnený vstup do areálu, resp. bude usporiadateľskou službou z areálu vyvedený. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie náramku nenesie organizátor  v žiadnom prípade zodpovednosť. Pokiaľ účastník nebude mať náramok  alebo bude  náramok poškodený, bude usporiadateľskou službou vyvedený z festivalových priestorov bez nároku na refundáciu jeho nárokov a môže byť od neho vymáhaná náhrada škody. Všetky identifikačné náramky sú majetkom organizátora do ukončenia festivalu. Na bezpečnosť účastníkov bude dohliadať usporiadateľská služba. Jej právom je kontrolovať vstupenky, identifikačné náramky, vykonať osobnú prehliadku pri vstupe do areálu, vykázať z areálu osoby ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov, osoby bez identifikačných náramkov, zamedziť účastníkom vstup do priestorov, ktoré nie sú vyhradené pre verejnosť. Jej povinnosťou je pomoc telesne postihnutým, tým, ktorí sa ocitnú v náhlej núdzi, ochrana účastníkov, účinkujúcich a materiálneho vybavenia festivalu. Usporiadateľskú službu možno identifikovať podľa jednotného oblečenia. Usporiadateľská služba je tu pre Vašu ochranu. Ľudský faktor však funguje všade a aj medzi nimi sa môže vyskytnúť človek, ktorý tam nepatrí. V prípade, že dôjde zo strany tejto služby k šikane, neprimeranému správaniu, či doslova buzerácii, kontaktujte ihneď usporiadateľov.

Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, straty a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa vstupenky alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb. Vstup na festivalové pódium je pre návštevníkov zakázaný, porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.  Skákanie z pódia do davu divákov, tzv. stage diving, je na zakázané, porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov. Osoby vstupujúce do areálu môžu byť prehľadané. Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky a pokyny organizátorov, poprípade bezpečnostnej služby,  môže byť z areálu vykázaný bez nároku na refundáciu nákladov.  V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora. Prípadné  takto škody, vzniknuté nerešpektovaním zákazov, môžu byť následné od osoby, ktorá nerešpektovala zákazy a nariadenia organizátorov, vymáhané.

UPOZORNENIE:
V prípade, že organizátor, resp. usporiadateľská služba, zachytí osobu s falšovaným identifikačným náramkom, bude táto osoba odovzdaná orgánom činným v trestnom konaní a usporiadateľ si voči nej taktiež bude uplatňovať náhradu spôsobenej škody v občiansko-právnom konaní. Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.

PRVÁ POMOC:
Na festivale bude k dispozícii zdravotná služba, ktorá sa bude nachádzať v blízkosti hlavného pódia a bude označená znakom Červeného kríža.

OBČERSTVENIE:
Pre účastníkov budú v areáli k dispozícii stánky s občerstvením

UBYTOVANIE, HYGIENA:
Stanovanie bude na vlastnú zodpovednosť.

UBYTOVANIE PRE NÁROČNEJŠÍCH:
V okolí amfiteátra sa nachádzajú rôzne možnosti ubytovania.  V ponuke sú aj iné súkromné zariadenia, ktoré si môžete vyhľadať na internete.

NÁPOJE
Do areálu nie je povolené vnášať žiadne sklené fľaše a iné nádoby, rovnako nie je povolené nosiť si do areálu vlastný alkohol. Na festivale bude možnosť zakúpenia si dostatočného množstva nealkoholických, ako aj alkoholických, nápojov.

ZÁKAZY:
Do areálu festivalu je prísne zakázané vnášať:
- akékoľvek sklenené nádoby vrátane fliaš, plechovky,
- akékoľvek plné plastové fľaše,
- jedlo,
- horľaviny, pyrotechnické predmety, otvorený oheň,
- predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie návštevníkov napr. drogy, zbrane,
- filmové kamery, videokamery, fotoaparáty s výnimkou plne automatických neprofesionálnych fotoaparátov,
- psíkov a iné zvieratá.


V prípade zhotovenia fotografických, filmových alebo iných záznamov počas podujatia alebo v súvislosti s ním,  dáva návštevník festivalu výslovný súhlas na ich použitie  usporiadateľom festivalu bez finančnej náhrady.  Účastník festivalu súhlasí so zverejnením záberov (foto, video, …), na ktorých sa nachádza, organizátorom na propagačné účely.

Návštevník festivalu sa zaväzuje pri vstupe, ako aj počas celého festivalu, dodržiavať všetky nariadenia, príkazy, pokyny týkajúce sa  opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

V prípade strát a nálezov sa obracajte na usporiadateľov. Doporučujeme však nenosiť so sebou mimoriadne cenné veci. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu. Nepriazeň počasia nie je dôvodom na zrušenie akcieSponzori a partneri

crossmenu