Zásady ochrany osobných údajov

Vyžadované sú iba tie  osobné údaje, ktoré sú využívané portálom www. rockpodkamenom.sk  a organizátorom  VF Capital s. r. o., Strojarska 3993/91 A, 06901 Snina, IČO: 44660405,  na nižšie uvedené účely:

Organizátor akcie
Email (povinné) - potrebný údaj na evidenciu objednávok,  na riešenie prípadných vzniknutých problémov, poprípade oznámenie o zmene, respektíve zrušení, akcie
Meno (povinné) - údaj potrebný pre účely registrácie a odoslanie zakúpených vstupeniek
Priezvisko (povinné) -  údaj potrebný pre účely registrácie a odoslanie zakúpených vstupeniek

Adresa (povinné) - údaj potrebný pre účely registrácie a odoslanie zakúpených vstupeniek

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Úvodné ustanovenie:
Každý návštevník portálu www.rockpodkamenom.sk, ako majiteľ vstupenky, ako dotknutá osoba, poskytol VF Capital s. r. o., (pri registrácii na portáli www.rockpodkamenom.sk ) jeden alebo viaceré svoje osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“). Spoločnosť VF Capital s. r. o., je v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), vo vzťahu k Osobným údajom poskytnutým spoločnosti VF Capital s. r. o.  pri registrácii na portáli www.rockpodkamenom.sk , prevádzkovateľom v zmysle § 5 písm. o) Zákona a, vo vzťahu k Osobným údajom poskytnutým Usporiadateľovi pri zadávaní údajov dotknutou osobou v súvislosti s kúpou Vstupenky, sprostredkovateľom v zmysle § 5 písm. p) Zákona.

2. Informačná povinnosť:  
V súvislosti so získavaním a spracovaním Osobných údajov dotknutej osoby poskytuje spoločnosť VF Capital s. r. o. Majiteľovi vstupenky, ako dotknutej osobe tieto informácie:
2.1 Identifikačné údaje a kontaktné údaje pravadzkovateľa/prevadzkovateľov. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľov, čiže spoločnosti VF Capital s. r. o. a Usporiadateľa sú uvedené v záhlaví týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom Majiteľ vstupenky môže prevádzkovateľov zároveň kontaktovať  písomne na e-mailovej adrese:  tickets@rockpodkamenom.sk .
2.2  Kategórie spracúvaných osobných údajo. Spoločnosť VF Capital s. r. o.  môže spracúvať jednu alebo viaceré kategórie osobných údajov dotknutej osoby, pričom ide hlavne o tieto osobné údaje:
- osobné identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby, pričom ide napríklad o meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, rodné číslo...
- údaje napomáhajúce príprave podujatia ako sú napríklad osobne údaje ako sú údaje o stravovaní, veku, dosiahnutom vzdelaní, akademickom titule... dotknutej osoby
- zmluvné údaje, pričom ide napríklad o údaje o  obsahu zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou VF Capital s. r. o. alebo s Usporiadateľom.
- platobné informácie ako sú napríklad číslo bankového účtu dotknutej osoby, údaje o počte a výške zrealizovaných platieb dotknutej osoby voči Usporiadateľovi
- údaje o vzájomnej komunikácii, pričom ide napríklad o údaje ako  obsah vzájomnej telefonickej, písomnej alebo e-mailovej komunikácie, internetové dátové prenosy a IP adresa.
2.3 Účel spracúvania osobných údajov. VF Capital s. r. o.  môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za jedným alebo viacerými z nasledovných:
- plnenie zmluvy, pričom ide hlavne o údaje ako sú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvných záväzkov strán zo zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou VF Capital s. r. o.  a daným Majiteľom vstupenky (dotknutej osoby) a zo zmluvného vzťahu medzi Usporiadateľom a Majiteľom Vstupenky a ich prípadné vymáhanie. Právny základ:
§   uzatvorená zmluva; § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
§   oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby na splnení zmluvných záväzkov; § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.
- dane a účtovníctvo ide o osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností spoločnosti VF Capital s. r. o.  alebo Usporiadateľa vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov upravujúcich všetky platné daňové alebo všetky poplatkové povinnosti a vedenie účtovníctva. Právny základ:
§   osobitný predpis; § 13 ods. 1 písm. c) Zákona,
§   oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby na splnení zákonných povinností; § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
- dodržanie zákona ide o také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie iných povinností spoločnosti VF Capital s. r. o. alebo Usporiadateľa vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. Právny základ:
§   osobitný predpis; § 13 ods. 1 písm. c) Zákona.
§   oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby na zefektívnení a rozšírení svojho predmetu činnosti; § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
§   súhlas dotknutej osoby; § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.
2.4 Kategórie príjemcov. Usporiadateľ a spoločnosť VF Capital s. r. o. môže získané osobné údaje poskytnúť jednej alebo viacerým z nasledovných kategórií príjemcov:
- zamestnanci Usporiadateľa a spoločnosti VF Capital s. r. o., pokiaľ ich Usporiadateľ alebo spoločnosť VF Capital s. r. o. poverí spracúvaním takýchto osobných údajov, pričom  takýto zamestnanci budú zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti.
- členovia orgánov a spoločníci Usporiadateľa a spoločnosti VF Capital s. r. o. a to v takom rozsahu v akom povinnosť poskytnúť im osobné údaje stanovujú príslušné právne predpisy, pričom takýto členovia orgánov a spoločníci budú zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti.
- zmluvní dodávatelia Usporiadateľa a spoločnosti VF Capital s. r. o. pokiaľ ich Usporiadateľ alebo spoločnosť VF Capital s. r. o. poverí spracúvaním osobných údajov nevyhnutným na výkon svojich činností, okrem samotnej spoločnosti VF Capital s. r. o. poverenej Usporiadateľom, najmä zmluvný dodávatelia zabezpečujúci vedenie účtovníctva, právne poradenstvo, obsluhu a vývoj softwarov a zabezpečenie platieb za Vstupenky, pričom takýto dodávatelia budú zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti.

3 Kritériá určenia doby uchovávania osobných údajov:
Všetky získané osobné údaje všetkých dotknutých osôb budú uchovávané iba na obmedzený čas, pričom budú neodkladne vymazané v momente, kedy bude naplnený účel, na ktorý sú uchovávané. V prípade účelu, ktorým je plnenie zmluvy to znamená, že budú uchovávané iba do okamihu úplného splnenia všetkých zmluvných záväzkov alebo do premlčania práv z nesplnených záväzkov. V prípade účelu, ktorým sú dane a účtovníctvo alebo dodržanie zákona, budú uchovávané do úplného splnenia všetkých zákonných povinností alebo do okamihu  uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie zákonných sankcií. V prípade účelu, ktorým sú marketingové alebo iné rozvojové účely až do pominutia účelnosti uchovávania osobných údajov na tieto účely (napríklad právo písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely tým nie je dotknuté. Po odvolaní takéhoto práva budú príslušné osobné údaje bezodkladne vymazané).

4 Informačná povinnosť o právach dotknutej osoby:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby. Každá dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú  jej osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, prevádzkovateľom. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje dotknutej osoby spracúva, potom dotknutá osoba má právo na písomné požiadanie získať prístup k týmto osobným údajom, pričom ide hlavne o informácie:
a) účele spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom,
c) identifikáciu všetkých príjemcov alebo o kategórii všetkých príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje  danej dotknutej osoby poskytnuté, pričom ide najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom. Ak to z objektívnych dôvodov nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve písomne požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, respektíve ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom,
f) práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov,
g) zdroji  získaných osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, pričom v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva, ak ho dotknutá osoba písomne o to požiada. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať dotknutej osobe primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom a ostatným nákladom, ktoré takto prevádzkovateľovi z dôvodu opakovanej žiadosti vzniknú. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej písomnej požiadavky. Toto právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických, ako aj právnických, osôb.
- právo na opravu osobných údajov. Každá dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú, ak o to písomne dotknutá osoba požiada. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, ak o to písomne požiada.
- právo na vymazanie všetkých osobných údajov (alebo aj právo byť zabudnutý). Každá dotknutá osoba má právo písomne žiadať o výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak o to písomne požiada prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali prevádzkovateľom,
b) dotknutá osoba písomne odvolá ňou udelený súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie týchto osobných údajov,
c) dotknutá osoba písomne namieta spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu,
d) osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú nezákonne prevádzkovateľom,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Právo na vymazanie osobných údajov sa neuplatňuje v niekoľkých Zákonom osobitne vymedzených prípadoch (§ 23 ods. 4 Zákona).


- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Každá dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba písomne namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba písomne namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, na ktoré ich získal, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

d) dotknutá osoba písomne namieta spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Každú dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

- právo na presnosť osobných údajov. Každá dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením práva na presnosť osobných údajov nie je dotknuté právo na výmaz.

- právo namietať spracúvanie osobných údajov. Každá dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov prevádzkovateľom z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie (vrátane súvisiaceho profilovania). Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Každá dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie naďalej spracúvať. Každá dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

- právo odvolať súhlas. Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby , má dotknutá osoba právo kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Každá dotknutá osoba môže svoj súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. V zmysel týchto Každá dotknutá osoba môže odvolať svoj súhlas zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu  tickets@rockpodkamenom.sk , pričom  z e-mailu však musí byť jednoznačne zrejmé, že súhlas s poskytnutím ktorých osobných údajov sa odvoláva a na aké účely.

 - právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov (ďalej len „Úrad“). Každá dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania pred úradom na ochranu osobných údajov pre ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práv dotknutých osôb pri spracúvaní ich osobných údajov prevádzkovateľom.

5 Povinnosti Majiteľa vstupeniek ako dotknutej osoby.
Majiteľ vstupeniek, ako dotknutá osoba je povinný poskytnúť v každom prípade iba pravdivé a aktuálne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V prípade zmeny osobných údajov je majiteľ vstupeniek povinný zmenu bezodkladne oznámiť písomne na e-mailovej adrese:  tickets@rockpodkamenom.sk .

Sponzori a partneri

crossmenu